Regulamin Fundacji Radość z Uśmiechu

Podstawy, cele i sposób działania fundacji

1.1

Fundacja Radość z Uśmiechu, zwana w dalszej części Regulaminu „Fundacją”, działa na podstawie Statutu Fundacji z dnia 23.01.2020 r. Wpisu do rejestru Fundacji pod numerem KRS 0000828517 dokonano w dniu 19 lutego 2020r.

1.2

Niniejszy Regulamin Fundacji Radość z Uśmiechu, zwany dalej „Regulaminem”, określa podstawy, cele i sposób działania Fundacji, rodzaje i źródła świadczonej przez Fundację pomocy, jak również obowiązki Fundacji oraz Świadczeniobiorców i Podopiecznych Fundacji.

1.3

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ratowania życia i zdrowia chorych osób, zwłaszcza dzieci, poprawy jakości życia potrzebujących, zwłaszcza chorych i niepełnosprawnych dzieci, oraz działalność w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także działalność polegająca na pomocy prawnej i materialnej poszkodowanym w wypadkach, w szczególności w wypadkach komunikacyjnych.

1.4

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych do ratowania zdrowia i życia – zwłaszcza dzieci,
 2. finansowanie leczenia oraz rehabilitacji – zwłaszcza dzieci, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych;
 3. wspieranie rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej, prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia i życia – zwłaszcza dzieci;
 4. pomoc finansową i rzeczową dla ośrodków wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności domów dziecka;
 5. pomoc finansową i rzeczową w zakresie poprawy warunków bytowych dzieci i ich rodzin, w tym poprzez finansowanie i organizowanie remontów pomieszczeń w celu ich dostosowania dla dzieci, zwłaszcza chorych i niepełnosprawnych;
 6. pomoc finansową, rzeczową i prawną (w zakresie dochodzenia należnego odszkodowania i zadośćuczynienia) osobom poszkodowanym w wypadkach, w tym  w wypadkach komunikacyjnych;
 7. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.

1.5

Fundacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie całej swej działalności.

1.6

Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacji służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

1.7

Fundacja gromadzi środki finansowe na cele określone pkt. 1.3. oraz wydatkuje je zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem, Statutem Fundacji i umową z Podopiecznym.

Źródła pomocy i finansowanie

2.1

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 • darowizn (w tym w formie akcji SMS opisanych na stronie www.radosczusmiechu.pl), spadków, zapisów,
 • dotacji i subwencji,
 • majątku fundacji,
 • odsetek i lokat bankowych,
 • dywidend i zysków z akcji i udziałów oraz papierów wartościowych,
 • z części zadośćuczynień i odszkodowań dochodzonych w imieniu podopiecznych Fundacji.

2.2

Wszystkie koszty Fundacji pokrywane są ze środków finansowych Fundacji.

Zasady i sposób udzielania pomocy

3.1

Pomocą objęte są dzieci i osoby dorosłe mające potrzeby w zakresie opisanym w punkcie 1.3. Regulaminu.

3.2

Pomoc w zakresie ratowania życia i zdrowia oraz poprawy warunków bytowych jest udzielana przede wszystkim tym osobom, dzieciom i rodzinom, które pozostają w trudnej sytuacji materialnej. 

3.3

Celowość pomocy w zakresie ratowania życia i zdrowia musi wynikać z zaleceń lekarza. 

3.4

Każda osoba może się starać o uzyskanie pomocy Fundacji. 

3.5

Osoba starająca się uzyskać pomoc z Fundacji jest zobowiązana skontaktować się z Fundacją, w tym m.in. poprzez kontakt telefoniczny, przesłanie listu tradycyjnego lub e-mail, albo też wypełnienie formularza na stronie Fundacji i podać niezbędne dane do rozważenia podjęcia decyzji w przedmiocie udzielenia przez Fundację pomocy. 

3.6

Po wstępnej pozytywnej decyzji Zarządu Fundacji, kandydat na podopiecznego, w celu umożliwienia otrzymania pomocy Fundacji, zobowiązany jest do współpracy z Fundacją tj. m.in. do wypełnienia i dostarczenia niezbędnych dokumentów w tym:  co najmniej kopii dokumentów lekarskich, faktur dokumentujących potrzeby, dokładnego opisu trudnej sytuacji.

3.7

Zarząd Fundacji podejmuje decyzję o udzieleniu pomocy i zakresie udzielenia pomocy po zapoznaniu się z sytuacją kandydata na podopiecznego. Podstawą udzielenia pomocy jest Umowa Świadczenia Pomocy Podopiecznemu Fundacji.

3.8

Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy pomocy kandydatowi na podopiecznego, nawet jeśli z dokumentacji kandydata na podopiecznego i opisu sytuacji wynika, że spełnione zostały wszelkie warunki określone Regulaminem. 

3.9

Fundacja zobowiązana jest do podejmowania na rzecz podopiecznego działań zmierzających do pozyskania darczyńców i środków niezbędnych do udzielenia pomocy. 

3.10

Środki zgromadzone przez Fundację przyporządkowane do danego podopiecznego będą przeznaczone na rzecz tego podopiecznego zgodnie z umową o świadczenie pomocy podopiecznemu. 

3.11

Aktualne informacje o wysokości wpłaconych środków na rzecz podopiecznego będą podawane na stronie internetowej Fundacji. 

3.12

Fundacja może wysyłać podziękowania darczyńcom wpłacającym środki na rzecz Fundacji lub konkretnego podopiecznego Fundacji, w imieniu podopiecznego lub własnym. 

3.13

Fundacja nie gwarantuje udzielenia pomocy podopiecznemu w całej potrzebnej kwocie. 

3.14

Fundacja dopuszcza pozyskiwanie środków przez świadczeniobiorców/ podopiecznego we własnym zakresie. Wszelkie wpłaty wynikające z tych działań powinny być kierowane na konto bankowe Fundacji Radość z Uśmiechu. 

3.15

Świadczeniobiorca/Podopieczny przed rozpoczęciem działań, mających na celu pozyskanie środków, zobowiązany jest poinformować o tym Fundację. 

3.16

Wszelkie działania mające na celu gromadzenie środków pieniężnych, wykorzystujące dane Fundacji, w tym logo, muszą być prowadzone w porozumieniu z Fundacją. 

3.17

Z chwilą zgromadzenia dla podopiecznego całej potrzebnej kwoty, Fundacja umieszcza odpowiednią wzmiankę na swojej stronie internetowej. 

3.18

Decyzję o dokonaniu i terminie operacji finansowych podejmowanych w celu realizacji na rzecz podopiecznego pomocy podejmuje Zarząd Fundacji. 

3.19

Fundacja wypłaca środki finansowe zgodnie z umową świadczenia pomocy podopiecznemu. 

3.20

Jeśli pomimo zakończenia zbiórki nastąpią dalsze wpłaty na rzecz podopiecznego, zostaną one przeznaczone na inne cele statutowe Fundacji. 

3.21

Rachunki i faktury, na podstawie których udzielana jest pomoc finansowa, winny być wystawiane na Fundację Radość z Uśmiechu. 

3.22

Środki finansowe przekazane na konto bankowe Fundacji bez identyfikacji adresata księgowane są jako przychód Fundacji i przeznaczone są na działalność statutową Fundacji.

3.23

Przypisanie nieopisanej wpłaty danemu podopiecznemu, może nastąpić tylko po pisemnym potwierdzeniu przez darczyńcę, że wpłata była przeznaczona dla danego podopiecznego. 

3.24

W przypadku wpłat dokonanych ze wskazaniem osoby, dla której Fundacja nie pozyskuje środków, Fundacja przekaże te środki na swoje cele statutowe. 

Obowiązki świadczeniobiorcy / podopiecznego dotyczące informowania fundacji

4.1

Świadczeniobiorca/Podopieczny zobowiązany jest informować Zarząd Fundacji o zmianach dotyczących miejsca zamieszkania i wszelkich innych zmianach kontaktowych.

4.2

Świadczeniobiorca/Podopieczny zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w celu umożliwienia uzyskania właściwej pomocy. 

4.3

Świadczeniobiorca/Podopieczny zobowiązany jest do bezzwłocznego informowania Fundacji o zaspokojeniu potrzeb podopiecznego z innych niż Fundacja źródeł finansowania. 

4.4

Na Świadczeniobiorcy/Podopiecznym spoczywa obowiązek informowania Fundacji na bieżąco, a zwłaszcza na taką potrzebę zgłoszoną przez Fundację, o przebiegu leczenia, rehabilitacji lub innej pomocy udzielonej Podopiecznemu przez Fundację. Informacje takie winny być przesłane drogą pocztową lub elektroniczną, a w razie takiej prośby ze strony Fundacji – wraz z odpowiednim materiałem fotograficznym.  

Postanowienia końcowe

5.1

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmian takich może dokonać wyłącznie Zarząd Fundacji. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.02.2020 r. 

Zatwierdził:
Zarząd Fundacji Radość z Uśmiechu 

Nasi podopieczni

Formularz wpłaty

Po kliknięciu "Kontynuuj" zostaniesz przekierowany/na do strony PayU, aby sfinalizować płatność. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz regulaminem. Pamiętaj, że Twoje dane są anonimowe i przetwarzane tylko w celu obsługi transakcji.

Dziękujemy za Twoje dobre serce

W imieniu naszych Podopiecznych serdecznie dziękujemy za okazaną otwartość i szacunek do drugiego człowieka

Informujemy, że używamy plików cookies. Korzystanie z naszej strony jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich użycie.

W każdym momencie możesz określić warunki przechowywania lub dostępu cookies w Twojej przeglądarce.