Statut Fundacji Radość z Uśmiechu

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Radość z Uśmiechu, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacjazostała ustanowiona przez Norberta Jaworskiego i Dorotę Kubis, zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Ewę Strasburger-Gąskę w Kancelarii Notarialnej w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 22, 64-300 Nowy Tomyśl, w dniu 23 stycznia 2020 r. 

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Nowy Tomyśl.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja posiada osobowość prawną.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 3

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ratowania życia i zdrowia chorych osób, zwłaszcza dzieci, poprawy jakości życia potrzebujących, zwłaszcza chorych i niepełnosprawnych dzieci, oraz działalność w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także działalność polegająca na pomocy prawnej i materialnej poszkodowanym w wypadkach, w szczególności w wypadkach komunikacyjnych.

§ 4

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych do ratowania zdrowia i życia – zwłaszcza dzieci,  
  2. finansowanie leczenia oraz rehabilitacji – zwłaszcza dzieci, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych;
  3. wspieranie rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej, prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia i życia – zwłaszcza dzieci;
  4. pomoc finansową i rzeczową dla ośrodków wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności domów dziecka;
  5. pomoc finansową i rzeczową w zakresie poprawy warunków bytowych dzieci i ich rodzin, w tym poprzez finansowanie i organizowanie remontów pomieszczeń w celu ich dostosowania dla dzieci, zwłaszcza chorych i niepełnosprawnych;
  6. pomoc finansową, rzeczową i prawną (w zakresie dochodzenia należnego odszkodowania i zadośćuczynienia) osobom poszkodowanym w wypadkach, w tym  w wypadkach komunikacyjnych;
  7. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
 2. Fundacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie całej swej działalności.
 3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacji służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 5

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł (tysiąc złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

§ 6

Przychody Fundacji pochodzą z:

 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i subwencji,
 • majątku fundacji,
 • odsetek i lokat bankowych,
 • dywidend i zysków z akcji i udziałów oraz papierów wartościowych,
 • z części zadośćuczynień i odszkodowań dochodzonych w imieniu podopiecznych Fundacji.

Rozdział IV. Władze Fundacji – Zarząd

§ 7

 1. Całą władzę nad Fundacją sprawuje Zarząd.
 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Do kompetencji Zarządu należy m.in.:
  • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  • realizacja celów statutowych,
  • sporządzanie planów pracy i budżetu,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  • wytyczanie kierunków działalności Fundacji,
  • nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
  • podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
  • podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 8

 1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) członków Zarządu, każdorazowo powoływanych przez Fundatorów – działających jednomyślnie, na pięcioletnią kadencję. 
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję:
 3. Do pierwszego składu Zarządu Fundatorzy powołują członków Zarządu w osobach:
  • Norberta Jaworskiego
  • Doroty Kubis
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce drugiego z członków Zarządu;
  • śmierci członka Zarządu.

§ 9

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 
 2. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy z członków Zarządu przekazując drugiemu z członków Zarządu w dowolnej formie informację o terminie i miejscu posiedzenia. 
 3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. 

§ 10 – Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 11

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków Zarządu. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
 2. Uchwały o likwidacji Fundacji lub połączeniu z inną mogą być podejmowane wyłącznie bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków Zarządu.
 3. Statut sporządzono i podpisano w dniu 23.01.2020 r. w Nowym Tomyślu.

Nasi podopieczni

Formularz wpłaty

Po kliknięciu "Kontynuuj" zostaniesz przekierowany/na do strony PayU, aby sfinalizować płatność. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz regulaminem. Pamiętaj, że Twoje dane są anonimowe i przetwarzane tylko w celu obsługi transakcji.

Dziękujemy za Twoje dobre serce

W imieniu naszych Podopiecznych serdecznie dziękujemy za okazaną otwartość i szacunek do drugiego człowieka

Informujemy, że używamy plików cookies. Korzystanie z naszej strony jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich użycie.

W każdym momencie możesz określić warunki przechowywania lub dostępu cookies w Twojej przeglądarce.